Видача ліцензії на провадження освітньої діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері повної загальної середньої освіти
Видача ліцензії на провадження освітньої діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері повної загальної середньої освіти
 
Назва послуги:
Видача ліцензії на провадження освітньої діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері повної загальної середньої освіти
Вимоги по строкам:
10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії
Сплата:
Фізичні особи - підприємці: 10% від розміру прожиткового мінімуму, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом за місцем знаходження здобувача у строк не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії
Юридичні особи: Платно
Юридичні особи: 10% від розміру прожиткового мінімуму, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше 10 робочих днів з отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії
Перелік документів:
Видача ліцензії на освітню діяльність (започаткування провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти)
1) заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти; 2) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копія положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність; 3) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік ( у разі обов'язкового його подання до органів Держстату) ; 4)письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом повної загальної середньої освіти ( навчальними (освітніми) програмами іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці; 5) письмове зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання; 6) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти ( документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні); 7) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за відповідним рівнем, у двох примірниках; 8) якщо здобувач ліцензії ( ліцензіат) планує провадити освітню діяльність за освітніми програмами ( стандартами) іншої країни, то додатково подаються копії документів про визнання закладу освіти у системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми ( якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад таких документів українською мовою,засвідчений нотаріально
Кількість примірників: 1
Видача ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти)
1) заява про розширення провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти; 2)копії установчих документів юридичної особи ( статут) або копія положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність ( крім розширення провадження) в разі збільшення ліцензованого обсягу); 3) копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності; 4) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік ( у разі обов'язкового його подання до органів Держстату); 5) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідним для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня; 6) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середнбої освіти, необхідним для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня; 7) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідним для виконання вимог державного стандарту освіти відповідного рівня ( крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу); 8) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти, зокрема копія документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні; 9) опис документів, що подаються на розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти ( збільшення ліцензованого обсягу); 10) якщо здобувач ліцензії ( ліцензіат) провадить освітню діяльність відповідно до законодавства інших країн, то додатково подаються копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою ( забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми ( якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад зазначених документів українською мовою, засвідчений нотаріально.
Кількість примірників: 1
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про адміністративні послуги
Про загальну середню освіту
Про ліцензування видів господарської діяльності
Про освіту
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico